Psykiske tilstande

Stress - belastningstilstande, og evt. sygemelding

 • Begrebet stress bruges desværre ofte i flæng, hvorfor det er vigtigt at skelne mellem tilstande der - udover at være psykisk meget ubehagelige - har eller ikke har indflydelse på dit funktionsniveau i dagligdagen og i arbejdstiden.
   
 • Stress kan give mere eller mindre ubehagelige signaler / symptomer fra kroppen og sindet, og der kan også være påvirkning af det vi kalder "kognitionen", dvs. hukommelse, overblik, koncentration, initiativ, vedholdenhed, evne til planlægning mfl. Ikke sjældent er lunten kortere, humøret svingende, der kan være grådlabilitet og søvnen og appetitten er også oftere påvirket.
   
 • Selve stress-sygdommene adskiller sig fra de andre psykiske sygdomme ved, at stress omfatter tilstande, som karakteriseres ikke alene ved de symptomer der er til stede og deres forløb, men også ved tilstedeværelsen af årsagsfaktorer. Almindelige årsager til stress er f.eks.: betydende livsændringer og længerevarende belastninger, der resulterer i følelsesmæssige eller adfærdsmæssige symptomer.

 
Ved stress er det således forekomsten af belastende omstændigheder, som er de betydende årsagsfaktorer, uden hvis indvirkning tilstanden ikke ville være opstået. 

De belastende omstændigheder kan inddeles i:

 • a) Hændelser (som oftest gentagne) - f.eks. voldsomme episoder og verbale trusler
   
 • b) Krav som på den ene eller anden måde overstiger de personlige ressourcer og/eller kompetencer (evner) - det kunne være for mange opgaver eller opgaver, der ikke kan løses. En sådan ubalance mellem krav og ressourcer kan skyldes inkompetent ledelse, manglende eller urealistisk planlægning, men også egne krav, egne holdninger og forventninger.
   
 • c) Konflikter med spændinger to eller flere mennesker imellem, medførende følelsesmæssige belastninger. Her er det særligt forekomsten af ubehagelige samtaler, åbne opgør, personlige sympatier og antipatier og langvarige følelsmæssigt belastende konflikter som kan medføre stress symptomer. Langvarige samarbejdskonflikter ledsages ofte af højt fravær, som yderligere belaster arbejdsmiljøet, og så er der startet en ond cirkel.

Om psykiske/psykiatriske sygdomme

Mere normalt, end de fleste tror

Psykisk sygdom er langt hyppigere, end mange tror. Omkring 200.000 danskere lider af depression, omkring 200.000 af angst og omkring 300.000 af misbrug. Herudover er der et stort antal mennesker, ca. 40.000, der er ramt af svære psykoser, og 50.000 af demens.
 
Her kan du læse mere om psykiske sygdomme
Behandlingen af psykiske sygdomme kan omfatte samtalebehandling, evt. kombineret med medicin. Nogle gange foregår det hos psykiater, nogle gange hos os, eller i et samarbejde. 
 
Samtaleterapi hos os: I henhold til vores overenskomst med det offentlige, kan vi i udvalgte tilfælde tilbyde et forløb med op til 7 samtaler à 30 minutter inkl. tid til journalskrivning. 
 
Henvisning til psykolog: Visse patientgrupper kan få tilskud til behandling hos psykolog. Se under "Henvisninger".

Medicinsk behandling

I alle tilfælde af medicinsk behandling gælder, at behandling løbende skal tages op til overvejelse. For visse typer medicin er det desuden vigtigt at lave regelmæssige undersøgelser af fx. blodtryk, elektrokardiogram eller blodprøver for at undgå bivirkninger. Hvor ofte, det er nødvendigt at komme, aftales individuelt med din læge, men vi anbefaler alle, der får medicin for psykiske lidelser at komme til kontrol minimum en gang om året. 
Vigtigt om receptfornyelse: Medicin mod psykiske lægemidler kan i nogle tilfælde have alvorlige bivirkninger eller risiko for afhængighed. Læger, som skriver recepter på medicin har ansvar for at sikre at retningslinjerne for behandlingen overholdes. Det gælder derfor, at nye recepter altid skal udstedes af den, der har ansvaret for behandlingen. 

Årskontrol

Ved årskontrollen laves en forundersøgelse ved personalet, hvor der afhængigt at sygdom og den ordinerede medicin tages blodprøver, blodtryk og evt. elektrokardiogram. Nogle dage senere vil du komme til en lægesamtale. 

Skemaer mv til download